కార్తీక శుక్రవారం నాడు దీపారాధన చేస్తే…!

http://www.chitravedika.com/

          “చతుర్భుజాం చంద్రరూపా మిందిరా మిందు శీతలామ్
ఆహ్లాద జననీం పుష్టిం శివాం శివకరీం సతీమ్”
 
2

కార్తీక శుక్రవారం నాడు సంధ్యాసమయంలో మొదట తులసి కోట ముందు దీపాలు వెలిగించాలి. ఆ తర్వాత ఈ శ్లోకాన్ని పఠించి గృహం ముందు దీపాలు వెలిగిస్తే ఆ ఇంటిలో లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో సిరిసంపదలు కలుగుతాయి. కార్తీక శుక్రవారం నాడు శ్రీ మహాలక్ష్మిని, పార్వతీదేవిని పూజిస్తే సిరిసంపదలు కలుగుతాయి.

ఈ రోజున ప్రాతః కాలంలో నిద్ర లేచి, స్నానం చేసి ధవళ వస్త్రాలు ధరించాలి. ఈ రోజు ఒకపూట భోజనం చెయ్యాలి. అరటి పండ్లను తినవచ్చు. లేదా పాయసం లాంటివి తినవచ్చు.

కార్తీక శుక్రవారం రోజున మహిళలు తెలుపు, కుంకుమ రంగులో ఉన్న పుష్పాలను ధరించి శ్రీ మహాలక్ష్మిని, పార్వతీదేవిని పూజిస్తే దీర్ఘసుమంగళీ ప్రాప్తిస్తుంది.

కార్తీక శుక్రవారం నాడు సాయంత్రం పూట శ్రీ మహాలక్ష్మీ, పార్వతీదేవిల గుళ్లకు వెళ్లి దర్శనం చేసుకోవడం మంచిది. శ్రీ మహాలక్ష్మీ, పార్వతీదేవిలకు తెలుపు రంగులో ఉన్న పుష్పాలను గానీ, మాలను గానీ సమర్పిస్తే కోరికలు నెరవేరుతాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *